Spoločnosť TATRAPEKO, a.s. realizuje projekt financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 

Názov projektu

Inovujeme v Tatrapeku

Kód projektu

042PO080006

Výzva č.

8/PRV/2015

Číslo opatrenia/podopatrenia

4 – Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

 

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je spracovanie a uvádzanie na trh potravinárskych výrobkov - pekárenských / pečivárenských a cukrárenských výrobkov prostredníctvom investícií do hmotného majetku a to:

  • Rozširovanie kapacity výroby pekárenského podniku minimálne o 30%
  • Zvýšenie efektívnosti výroby pekárenského podniku
  • Zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií v rámci pekárenského podniku

Výsledky projektu:

  • Zavádzanie novej prístrojovej techniky / technológie do výrobného procesu pekárenského a cukrárenského podniku
  • Rozširovanie kapacity výroby pekárenského podniku minimálne o 30%
  • Zvýšenie efektívnosti výroby pekárenského podniku
  • Zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií v rámci pekárenského podniku

Webová stránka komisie týkajúce sa EPFRV
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm

 

Dokumenty na stiahnutie