Realizujeme projekt z prostriedkov ESF

Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. získala finančnú podporu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na realizáciu projektu „Pracovná príležitosť pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“.

Projekt bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1 Podpora zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.

Predmetom projektu je vytvorenie 5 nových pracovných miest cielene určených pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“).

Celkový cieľ projektu:
Zvýšenie zamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v súkromnom sektore
• bude naplnený realizáciou 2 nižšie uvedených špecifických cieľov,
• novovytvorené pracovné miesta obsadené príslušníkmi MRK okamžite zvýšia zamestnanosť MRK v meste,
• zlepšenie adaptability MRK na trhu práce prispeje k zlepšeniu zamestnateľnosti týchto ľudí aj v budúcnosti, čím sa vytvára priestor min. pre udržanie zamestnanosti MRK v súkromnom sektore aj v budúcnosti.

Špecifické ciele:

1. Vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít vo výrobe
• bude naplnený prostredníctvom vytvorenia 5 nových pracovných miest určených cielene pre príslušníkov MRK, pričom všetci noví zamestnanci budú pracovať vo vybraných fázach pekárskej výroby podľa potrieb spoločnosti (výroba / príprava na expedíciu, údržba / distribúcia).
2. Zlepšenie adaptability príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na trhu práce
• bude naplnený prostredníctvom zapracovania sa nových zamestnancov na novovytvorených pracovných miestach,
• všetci 5 príslušníci MRK budú zaškolení na prácu v rámci svojej pracovnej pozície,
• stabilita pracovného miesta min. 5 rokov garantuje, že v prípade korektného prístupu k práci a záujmu pracovať získajú všetci dostatočné pracovné návyky, zručnosti i interpersonálne schopnosti, ktoré z nich urobia plnohodnotných účastníkov trhu práce.

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti – výrobný areál nachádzajúci sa v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája 1919.

Realizácia projektu je naplánovaná od 17. marca 2014 do 30. septembra 2015.

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku je 39 036,74 €.

  

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

„Priestor na vašu príležitosť.“

www.esf.gov.sk  www.sia.gov.sk