Spoločnosť Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s . realizuje projekt financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Názov projektu

Inovujeme v Lippeku

Kód projektu

042ZA080029

Výzva č.

8/PRV/2015

Číslo opatrenia/podopatrenia

4 – Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

Ciele projektu:
-    Zvýšenie pracovných miest,
-    Zvýšenie konkurencieschopnosti v rámci potravinárskej produkcie,
-    Zvýšenie kapacity výroby a počtu vyrobených výrobkov minimálne o 30 %.
Ciele projektu priamo nadväzujú na ciele definované v rámci PRV 2014 – 2020 v  rámci Opatrenia 4, keďže ide o projektové aktivity zamerané predovšetkým na Investície do hmotného majetku – konkrétne Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby.
Výsledky projektu:
Investície do hmotného majetku, a to:
-    Rekonštrukciou, modernizáciou objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním a uvádzaním na trh potravinárskych výrobkov,
-    Obstaraním a modernizáciou zariadení, strojov, prístrojov a technológií výrobných kapacít využívaných v rámci výroby potravinárskych (pečivárenských) výrobkov,
-    Investíciami do zariadenia vlastných podnikových predajní.

Webová stránka komisie týkajúce sa EPFRV
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sk.htm